Centrum denních služeb

 • Kontakt a bližší informace:
 • Kryštof Jindra - vedoucí centra denních služeb
 • e-mail: jindra@exodus.cz
 • tel.: 377 856 539  /  777 656 200

 
Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc cizí osoby. Poskytuje vzdělávací a volnočasové aktivity, zprostředkování kontaktu a rozšíření sociálního okolí a tím přispívá ke komplexnímu rozvoji jejich osobnosti a zvýšení samostatnosti.
 
Program a aktivity:
  Deskové hry                                                 
  Studená kuchyně
  Keramika
  Výtvarné činnosti
  Počítačový kurz
  Vzdělávací program
 
Další činnost:
Pořádáme i výlety (zámky, muzea, výstavy, parník, minigolf, kino, divadlo, bazén, zoo, koncerty, bowling aj.) a kulturní akce - drakiáda (nově), maškarní bál, sportovní a jiné soutěže, pěší výlety, mikulášská nadílka a řada dalších…). Možnost využití rehabilitací přímo v prostorách objektu.
 
U jednotlivých činností pomáhají uživatelům lektoři, dobrovolníci a asistenti.
 
Díky vybaveným prostorám můžeme s klienty nacvičovat i sebeobsluhu a domácí úkony s využitím kuchyně a jídelny.
 
Aktivity probíhají v Domě Exodus, U Zvonu 51, Třemošná, kam klienty svážíme vlastním mikrobusem s plošinou.
 
Poslání služby
 
Poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby jsou určeny pro širokou veřejnost.
Posláním a cílem sociálních služeb Sdružení občanů Exodus, konkrétně centra denních služeb, je umožnit klientům hodnotné prožití dne v bezbariérovém prostředí sociální služby. Zároveň zprostředkovat klientům centra denních služeb sociální interakci, kontakt s běžným prostředím, zvýšit úroveň sebevědomí, sebeobsluhy a osobního rozvoje.
Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné.
 

 • pomoc při integraci osob s handicapem do kolektivu
 • možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání
 • posilování co možná nejvyšší úrovně sebevědomí
 • podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí
 • uplatňování své vlastní vůle
 • zvyšování schopnosti sebeobsluhy

 
Zásady služby
 
Zásadou poskytované soc. služby je dodržování práv uživatelů, respektování volby uživatelů, individualizace podpory (služby jsou poskytovány dle přání a výběru uživatelů).
 
Při jednání s klienty služby se držíme následujících zásad:
 
Individuální přístup – s každým klientem, který navštíví naši službu, jednáme jako by byl náš první klient nikoliv jako s dalším číslem do statistiky.
Partnerský přístup – poskytujeme službu tak, aby bylo zřejmé, že máme zájem o klienta jako partnera v dialogu.
Respektujeme osobnost klienta – naše služba nemá ambici příchozího klienta změnit podle našeho mustru, ale bereme názor klienta s patřičným respektem, i když s ním nemusíme souhlasit.
Respektování svobodného rozhodování klientů- respektujeme právo klienta rozhodnout se jinak než mu nabízíme, nebo-li  respektujeme i jeho nerespektování našich doporučení.
Využití běžných zdrojů společnosti – ve své nabídce nevymýšlíme vzdušné zámky, ale snažíme se nabídnout co nepřirozenější a nejbližší možnou variantu řešení.
Dodržení zásady důvěrnosti – Zachováváme mlčenlivost před třetími osobami.
 
 
Cíle služby
 
Cílem je co možná neproduktivnější prožití dne, podporování a upevňování získaných dovedností a znalostí, možnost dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje, umožnit uživatelům využívat místní instituce.
Rozvíjet důstojný život, začlenit se do kolektivu, uplatňovat svoji vlastní vůli, jednat na základě svého vlastního sebevědomí. Dalším cílem je samostatnost a sebeobsluha.
 
 

 • zvýšení vzdělávacích schopností a dovedností, zvýšení motoriky rukou
 • ( keramika, muzikoterapie, kroužek studené kuchyně, kroužek deskových her, pohybové aktivity, výtvarné techniky)
 • sociální inkluze prostřednictvím sociální terapie - kontakt se společenským prostředím, návštěvy kulturních a společenských akcí, výstavy
 • poznávání okolí (exkurze, památky, muzea apod.)

 
 
 
Cílová skupina centra denních služeb- okruh osob, kterým je služba poskytována
Klienti od 26let až do seniorského věku.
osoby s chronickým onemocněním

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se zdravotním postižením
 
 
 
 
Vypracoval:  Kryštof Jindra                        - vedoucí centra denních služeb
Schválil: Mgr. Miroslav Svoboda                - ředitel Exodus
V Třemošné dne 1.3. 2017

Obrázek: