Spolupráce s anglickými nevládními organizacemi (NGO) 1998

V r. 1998 byl za finanční spolupráce britského Charity Know How Fondu realizován projekt výměny zkušeností mezi sdružením Exodus a anglickými organizacemi, různým způsobem pracujícími pro zdravotně postižené.

Hlavní témata:

  1. financování sociální sféry (zvláště péče o postižené)
  2. daňové odpisy na humanitární účely (fyzická osoba, organizace)
  3. informační systém (soc. úřad, pracovní úřad, obec, stát, NGO..)
  4. vzdělávání postižených (tělesné či kombinované vady) - možnost integrovaného vzdělání se zdravými, bezbariérové přístupy etc.
  5. zaměstnávání postižených - stimulace zaměstnavatelů
  6. podíl NGO na integraci postižených do společnosti
  7. využití a četnost dobrovolníků
  8. bezbariérovost v normálním životě - přístupy do veřejných budov, hromadná doprava
  9. život tělesně postižených v ústavu (druhy ústavů - státní, soukromé), možnost bydlení po jeho opuštění

V březnu navštívilo pět našich zástupců středoanglické Milton Keynes. Seznámili jsme s anglickou legislativou i praxí v tomto oboru a byly nám představeny konkrétní projekty integrace zdravotně postižených - poradenská centra, přípravu na práci i práci samotnou, či svépomocná střediska.

Zde je stručně představíme:

MK SNAP se věnuje pracovní přípravě a tréninku životních schopností pro lidi starší 16 let s problémy v učení a dalšími speciálními potřebami. Od místních firem bere práci jako jednoduché balení, montování, kompletace. To poskytuje příležitost v chráněném prostředí vyzkoušet si skutečnou pracovní praxi, rozvíjet sociální a komunikační dovednosti. To je doplněno lekcemi matematiky, čtení a psaní, seznámením s počítači, osobní hygieny, pomoc při psaní uchazečských listů o zaměstnání. Klienti mohou pokračovat svým tempem. Spolupracuje s dalšími organizacemi a agenturami. Klienti se mohou do MK SNAP vrátit, jestliže potřebují další podporu, nebo se "přeučit". 
MK SNAP pomáhá i tělesně postiženým. Většinou nebere zrakově postižené a téměř nikdy nebere klienty s těžkými problémy s chováním.

MACINTYRE CARE je nejlepší organizací v UK, která poskytuje potřebné komunikační a pracovní schopnosti dětem a dospělým s poruchami v učení. Rozvojem svých schopností, zažitím běžných vzorců života ve společnosti získají kuráž k uplatňování svých práv, snaží se dosáhnout svých aspirací s příslušnou zodpovědností. Pracují v různých lokalitách, jako jsou pekařství, prodejna kávy, zahradnictví, tvořivé a umělecké dílny, kancelářské dílny. Mohou pracovat kdekoli, aby poznali, co jim vyhovuje a získat potřebný cvik.

SCOPE V 60. a 70. letech byla v UK tendence stěhovat ZP na vesnici, v podstatě do ghett. V roce 1979 si v Milton Keynes pronajali 28 domů zdravotně postižení. Byli vybíráni dle kritérií - mj. vzdělání, chuť pracovat a podnikat. Podnikat však neuměli, SCOPE spolu s nimi začal prodávat computery Apple. Jelikož to ale bylo bez marketingu atd., začali být ztrátoví. Řešili to tím, že věnovali klientům větší péči. Stejně však měli velké náklady a zavřeli je. V r. 1989 SCOPE vypracovalo nový projekt na rekvalifikace a posléze se dohodli na jednotných platbách - 45% místní zdroje, 55% Sociální fond EU. Je to zhruba 30 GBP na hlavu při rekvalifikačních kursech. Dříve zkoušeli různou výši plateb na různé "hlavy". Mají cca 70 klientů za týden a cca 364 klientů za rok, 5 stálých zaměstnanců a cca 6 částečných úvazků na jednotlivé kursy. Nespolupracují s úřady práce. Jako přidruženou činnost mají tiskárnu. Osoby, které chtějí zaměstnání po rekvalifikaci, SCOPE zaměstná, dá referenci a jiný zaměstnavatel, který požaduje praxi, je zaměstná.

Zástupci těchto organizací nás navštívili koncem dubna 1998. Ukázali jsme jim podobné projekty a organizace na Plzeňsku. Ve spolupráci s nimi jsme též v Domě Exodus uspořádali mezinárodní seminář (viz odkaz). Závěrečná zpráva, kterou jsme o této spolupráci vypracovali, obsahuje i náměty do budoucna a je nadstandartní i na anglické poměry. Závěry ze zprávy zde.