Seminář zaměstnávání ZP 1998

 
29.4. 1998 se v Domě Exodus konal mezinárodní seminář "Zaměstnávání tělesně postižených", který tím završil výměnu zkušeností s anglickými partnery. Tématem byla aktuální situace v zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR z hlediska legislativy, nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, motivace zaměstnanců i zaměstnavatelů.
Dále byly představeny úspěšně fungující projekty zaměstnávání zdravotně postižených.
Kromě anglických partnerů vystoupili např. poslanec PSP ČR MUDr. Josef Janeček (téma: postižení na rozhraní zdravotního a soiálního sytému), poradce ministra práce a sociálních věcí Mgr. Martin Kovář (téma: náměty na zlepšení aktivní politiky zaměstnanosti) a předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených JUDr. Miroslav Vacek (téma: situace ZP osob na trhu práce).
Mgr. Miroslav Svoboda představil činnost s.o. Exodus, pan Jaroslav Mňuk činnost s.o. Solidarita (nabízení konkrétních ZP osob konkrétnímu zaměstnavateli), ing. Vladimír Bureš zkušenosti firmy VIS s.r.o s elektronickou komunikací mezi ZP pracovníky.
Účastníky a diskutujícími byli ředitelé Úřadů práce, organizací zdravotně postižených, zástupci ministerstev, zaměstnavatelé zdravotně postižených, Ústavů sociální péče a též sami zdravotně postižení.
 

Příspěvky

Ing. Vladimír Bureš, Veřejná informační služba, spol. s.r.o.

Elektronická komunikace mezi pracovníky se ZPS
Veřejná informační služba, s.r.o., Plzeň zaměstnává již 3,5 roku pracovníky se změněnou pracovní schopností po celé ČR pro provádění poradenské činnosti k vyráběnému programovému vybavení. Pro vzájemnou komunikaci mezi pracovníkem ve vzdáleném regionu a mateřskou firmou je využíván důmyslný informační systém LOTUS NOTES umožňující kontakt prostřednictvím PC. Všichni mají shodný přístup k aktuálním informacím a v řadě případů se mohou zapojit i do náročné tvůrčí práce, jinak většinou vykonávané pouze v centrále.
Elektronická komunikace přináší do života firmy řadu nových prvků, které budou ve vystoupení podrobněji rozebrány:

 • všichni řídící pracovníci mají soustavně pracovat s počítačem
 • nikoli každý, kdo pracuje s PC, je schopen elektronicky komunikovat
 • zavedení systému má probíhat v připravených krocích
 • využití el. komunikace vytváří ve firmě novou kulturu a kvalitu
 • úskalí a problémy elektronické komunikace
 • různá technická řešení el. komunikace ve firmě
 • přínos el.komunikace pro pracovníky se ZPS

JUDr. Miroslav Vacek, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

Zaměstnávání tělesně postiŽených
Témata:

 1. Kategorizace zaměstnávání ZPO
 2. Subjekty zaměstnávající zdravotně postižené občany
 3. K problematice ZPO
  • legislativa, vládní nařízení č. 384/91 SB. , o stanovení povinného podílu občanů se ZPS. zákon č. 586/92 Sb o dani z příjmů (§ 35 sleva na dani), vyhláška č. 115/ 92 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS, vyhláška č. 35 /97 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných prací, zákon č.199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 4. tzv. ostatní podmínky vytvářené státem - "Zásady ", Programy podpory malého a středního podnikání v ČR.
 5. Situace osob se ZP na trhu práce.
 6. Některé návrhy na řešení problémových okruhů, vztahující se k aktivní politice zaměstnávání ZPO.
 7. Diskuse

JUDr. Martin Kovář, poradce ministra práce a sociálních věcí
K nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti motivující přísluŠníky rizikových skupin na trhu práce.
Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti (APZ), zaměstnanost, motiv, resocializace, sociální dávka, grant.
Zdroje: MPSV, VÚPSV, Nadace Charty 77- projekt Počítače proti bariérám
Témata:

 • nutné komplexní nové pojetí problému i stávající legislativy, byť po etapách, protože hladina nezaměstnanosti v této oblasti mezi 20 - 30% je signifikantní a značí pochybení v definici ZPS, ZPS s TZP co do šíře diagnostického pojmu na jedné straně a na druh straně závažné nedostatky na trhu práce
 • nikde není registrován počet občanů se ZP, kteří vůbec nenašli odvahu o práci se ucházet nebo kteří jsou systémem dávek tak demotivovaní a v relativní spokojenosti a velké závislosti na státu a dávkách přežívají.
 • ze závěrů šetření motivace respondentů - občanů se ZP je zřejmé, že nejsou motivováni ke vstupu do zatím neexistujícího systému komplexní rehabilitace že v popředí jejich je získání sociální dávky, nikoliv kvalifikované práce, která by byla vyústěním jejich předchozí rekvalifikace.
 • kontinuita a komunikace dvou sfér - zaměstnanosti a soc. péče - tak, aby nemusela jedna řešit důsledky problémů a nedostatečné anticipace druhé.
 • jednou z cest motivování je také racionalizace dávkového systému s odstraněním plošného systému příspěvků, diferenciací v dávkách s ohledem na snahu občana se ZP rekvalifikovat by se nepřímo napomohlo i v oblasti zaměstnávání, přičemž vlastní posudkové šetření b y muselo být oddělené pro obě oblasti.
 • revize statutu ZPS a vyhl. č. 115 při snížení okruhu zvýhodněných při přísně pozitivních rekomandacích a funkční diagnostice týmu odborníků rozhodujících o výhodách, které bude používat klient - uchazeč, ty následně by byly přiznávány v obligatorní úrovni dle přesných prováděcích předpisů.
 • ucelená a komplexní - dobrovolná - rehabilitace pro "nové" v systému, která začne testingem klienta ergoterapeuty a skončí koncepční kooperací s ÚP, tak aby např. v oboru po kterém je poptávka v místě bydliště a byl bez frustrací zaměstnán.
 • souběh důchodů - penzí, resp. s výdělkem možný, opak je leckdy demotivující a striktní vymezení- výdělek s dávkami, nebo důchod - zatím není možný, protože jeho reálná hodnota vůči spotřebnímu koši není příznivá; vymezení stropu příjmu při souběhu odvozené např od násobků průměrné mzdy v odvětví je reálné.
 • Kvotační systém je asi stále nejlepším řešením, ale při důsledném vybírání "pokut" za neplnění, resp. neplnění náhradního plnění, které by tvořily, při např. podúčtu, asignovanou součást APZ; ta by zpětně pomáhala vytvářet vhodné pracovní příležitosti tam, kde byly vybrána; kvóty by měly platit pro zaměstnavatele přímo ze zákona bez mezičlánku úřadu práce.
 • subvencování mzdy "zvýhodněného" by bylo motivující a vhodné, ale ve srovnání se sociál. dávkami či ŽM, ale na prům. výši mzdy v příslušném odvětví.
 • v případě plnohodnotné mzdy je reálné zrušení daňové úlevy pro zvýhodněného zaměstnaného; pro zaměstnavatele větší úlevy daňové a současně např. zvětšení šancí na získávání státních zakázek.
 • chráněná pracoviště jsou velmi dobrým řešením pro nejobtížněji umístitelné pracovníky zejména s TPZ; jsou v současném stavu ošetřena dobře; při kvalitních výrobních programech by zasluhovala tato oblast pouze větší erudici a empatii kompetentních úředníků.

Jaroslav Mňuk, místopředseda sdružení SOLIDARITA Občanské sdružení zdravotně postižených
Slavětín nad Metují 71, 549 06 Bohuslavice

ČINNOST SDRUŽENÍ SOLIDARITA
Občanské sdružení SOLIDARITA vytvořili sami občané se zdravotním postižením. Naší snahou je pomáhat zdravotně postiženým při hledání vhodného pracovního uplatnění. Nevytváříme sami nějaké chráněné dílny nebo chráněná pracoviště, ani nejsme jejich provozovateli.
Při naší činnosti úzce spolupracujeme s úřady práce v daných regionech. Našimi pracovníky se snažíme pokrýt tu oblast činnosti úřadů práce, na kterou plně nestačí svými kapacitami.
Jde především o:

 • častější návštěvy ve velkých podnicích - nad 20 zaměstnanců
 • návštěvy malých podniků (do 20 zaměstnanců) které nejsou povinny dodržovat stanovené procento při zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • aktivní vyhledávání vhodných pracovních míst pro osoby se ZPS
 • osobní návštěvy u uchazečů o zaměstnání v jejich domácím prostředí
 • pomoc při řešení sociálních problémů uchazečů o zaměstnání

 

Program
8:00 registrace
9:30 zahájení Mgr. Miroslav Svoboda, s.o. Exodus, Helen Shaw a Alan Corbett, Milton Keynes 
9:45 slovo představitele města Třemošná - Pavel Hrách, starosta; slovo představitele města Plzně - Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora
10:00 1. Zdravotně postižení na rozhraní zdravotního a sociálního systému - MUDr. Josef Janeček, poslanec PS PČR 
10:20 diskuse
10:30 2. K nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti motivující příslušníky rizikových skupin na trhu práce - Mgr. Martin Kovář, poradce ministra práce a sociálních věcí 
10:50 diskuse
11:00 3. Zaměstnávání tělesně postižených - JUDr. Miroslav Vacek, předseda Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
11:20 diskuse, přestávka
11:45 4. Činnost občanského sdružení Exodus - Mgr. Miroslav Svoboda, předseda 
12:05 diskuse
12:15 5. Činnost organizace SNAP - Mr. Ian Farmer 
12:35 diskuse
12:45 oběd a prohlídka objektu 
13:45 6. Činnost Centrum for Integrated Living - Mrs. Kim Honour 
13:55 diskuse
14:05 7. Činnost s.o. Solidarita - pan Jaroslav Mňuk, místopředseda 
14:25 diskuse
14:35 8. Činnost organizace Rathbone CI - Mrs. Barbara Crosbie 
14:55 diskuse, přestávka
15:20 9. Zaměstnávání ZP osob ve firmě VW - Mrs. Dee Burkill 
15:40 diskuse
15:50 10. Zaměstnávání ZP osob ve firmě Veřejná informační služba, s.r.o. - MUDr. Bureš, ředitel VIS s.r.o. 
16:10 diskuse
16:20 závěr - Mgr. Miroslav Svoboda - s.o. Exodus
 

Datum události: 
29. 4. 1998